Medical Abbreviations

Browse by Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 Medical Abbreviations / Acronym Search
Enter Keyword:
AcronymsMeaning
  Medical abbreviations / Acronym Categories
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbreviation: ' CG '


Category: Kidneys

Meaning: Chronic Glomerulonephritis

Other abbreviations from this category


 Abbreviations Meaning
PMKPrimary Monkey Kidney
LKSLiver, Kidney, Spleen
MKMegakaryocyte; Monkey Kidney; Myokinase
GLTNGlomerulotubulonephritis
LKKSLiver, Kidneys, Spleen
FKFeline Kidney
CKChicken Kidney
CGChronic Glomerulonephritis
ANVAvian Nephritis Virus
RKRabbit Kidney; Radial Keratotomy; Reductase Kinase; Rhodopsin Kinase; Right Kidney
KLSKidney, Liver, Spleen
PKTPancreas-kidney Transplantation; Prausnitz-Küstner Test
CGNCrescentic Glomerulonephritis
PNPyelonephritis
CMGNChronic Membranous Glomerulonephritis

Privacy Policy